Privacyverklaring

Dijanne Riezebos, Praktijk voor massage en voetreflexologie, gevestigd aan Oudebosweg 14a, 8251 RD Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven.

Contactgegevens:
Dijanne Riezebos, Praktijk voor massage en voetreflexologie, gevestigd aan Oudebosweg 14a, 8251 RD Dronten,
Dijanne Riezebos is de Functionaris Gegevensbescherming van deze praktijk,  zij is te bereiken via info@dijanneriezebos.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Dijanne Riezebos, Praktijk voor massage en voetreflexologie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: – gezondheid – burgerservicenummer (BSN)

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dijanne Riezebos, Praktijk voor massage en voetreflexologie) tussen zit.

Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie gebruikt een online afspraken agenda.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens 1 jaar na laatste behandeling
Behandelingen 1 jaar na laatste behandeling

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voetreflexologie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan mij of een verzoek sturen naar info@dijanneriezebos.nl.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voeterflexologie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Dijanne Riezebos Praktijk voor massage en voeterflexologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij of via info@dijanneriezebos.nl